Aktualne wydanie Solidarności Górniczej

Kontrola PIP
piątek, 27 marca 2015 09:48


Informacja
Ważne Przeczytaj


W związku z opieszałą kontrolą PIP dotyczącą kontroli czasu pracy.
NSZZ”Solidarność” zgłosi skargę do Głównego Inspektora Pracy w Warszawie na PIP okręgowy z Katowic.


ANEKSY DO UMOWY O PRACĘ ZMIENIAJĄCE CZAS PRACY NIESTETY NALEŻY PODPISAĆ PONIEWAŻ JEST TO PIERWSZA UMOWA MÓWIĄCA IŻ JESTEŚMY PRACOWNIKAMI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ SA.

 

PONADTO UWAŻAMY ŻE CZAS PRACY MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SKONTROLOWANY PRZEZ PIP - W SZCZEGÓLNOŚCI ROZPOCZĘCIE ORAZ ZAKOŃCZENIE PRACY PRZEZ PRACOWNIKA W ZAKŁADZIE PRACY -OD TEGO NIE ODSTĄPIMY

 
Pismo do Dyrektora - czas pracy
czwartek, 12 marca 2015 14:30

 
Informacja postrajkowa - Czas pracy - Aneks
czwartek, 12 marca 2015 14:25

INFORMACJA POSTRAJKOWA


NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” RUCH „KNURÓW”
DOTYCZĄCA CZASU PRACY – ANEKSÓW DO UMOWY O PRACĘ

 

 

W związku z kontrolą czasu pracy w Kopalniach JSW S.A. przez Państwową Inspekcję Pracy prosimy pracowników kopalni Knurów o nie podpisywanie aneksów do umów o pracę dotyczących czasu pracy.

 
Ostateczne wezwanie do zapłaty 14-stki
poniedziałek, 09 marca 2015 08:44

Zarząd

Jastrzębskiej Spółki Węglowej

 

 

 

W ustosunkowaniu się pisma Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 2 marca 2015r. (DP.0771-9/15), dotyczącego terminu wypłaty 14-tej pensji za rok 2014, w pełni podtrzymujemy swoje twierdzenia zawarte w piśmie z dnia 20 lutego 2015r.

Argumentacja przytoczona w Państwa piśmie jest nietrafna i nie zasługuje na uwzględnienie w świetle stanu faktycznego i prawnego sprawy. Intencje stron Strony zawierających Porozumienie z dnia 13 lutego 2015r. były jasne i klarowne,  a zapisy § 2 ust.17 Porozumienia miały na celu wyłączenie pracowników KWK „Knurów – Szczygłowice” w roku 2015 z programu oszczędnościowego, który dotknął innych pracowników JSW S.A.

Brak natychmiastowej wypłaty pozostałej części 14-tej pensji spowoduje fale pozwów sądowych. Pragniemy podkreślić, że pracownicy są w tym zakresie zdeterminowani dochodzić natychmiast swoich roszczeń przed sądem pracy, co zapewne narazi Spółkę na duże dodatkowe koszty.

Pragnąc uniknąć takiej sytuacji - narażania JSW S.A. na koszty postępowań sądowych oraz ponownego wybuchu niepokoi społecznych – chcąc rozwiązać spór w drodze ugody, wzywamy zarząd do natychmiastowego podjęcia rozmów w przedmiocie ustalenia ostatecznego terminu wypłaty pozostałej części 14-tej pensji.

 
Pozwy o wypłatę 14-stki
poniedziałek, 09 marca 2015 08:56

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

W dniu 13 lutego 2015r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zarządem JSW S.A. a Międzyzakładowym Komitetem Protestacyjno – Strajkowym. W zapisie § 2 ust.17 Porozumienia strony uzgodniły, że pracownicy KWK „Knurów – Szczygłowice” „nie będą objęci programem oszczędnościowym dla pozostałych pracowników JSW S.A.” Intencją stron Porozumienia było wyłączenie pracowników KWK „Knurów – Szczygłowice” w roku 2015 z programu oszczędnościowego, który dotknął innych pracowników JSW S.A.

Więcej…
 
Podziękowania za strajk
sobota, 07 marca 2015 12:51

Dziękujemy pracownikom KWK „Knurów-Szczygłowice” za udział w przeprowadzonej akcji protestacyjno-strajkowej.

To Wasze zaangażowanie umożliwiło wynegocjowanie porozumienia ratującego całą Jastrzębską Spółkę Węglową SA przed upadkiem.

To Wasza determinacja sprawiła, że udało się zmusić Zarząd Spółki do podjęcia rozmów na temat ujednolicenia wynagrodzeń pracowników KWK „Knurów-Szczygłowice” z wynagrodzeniami pracowników pozostałych kopalń JSW.

Dzięki Waszemu uporowi zatrudnieni w chwili debiutu giełdowego JSW pracownicy KWK „Knurów-Szczygłowice” zyskali takie same gwarancje zatrudnienia jakie od czterech lat posiadają pracownicy „starej” JSW, a „młodzi” pracownicy prawo do zachowania umów dotychczasowych, tak jak ich koledzy z pozostałych kopalń JSW.

Udało Wam się odsunąć skompromitowanego prezesa z zajmowanego od ośmiu lat stanowiska, co daje nadzieję na przywrócenie w JSW elementarnych zasad dialogu społecznego i podstawowych relacji pomiędzy stroną społeczną a pracodawcą.

Wszyscy poświęciliście cenny czas, uczestnicząc w strajku rotacyjnym na powierzchni i w strajku okupacyjnym, pikietując siedzibę Zarządu JSW, blokując knurowskie rondo, prowadząc strajk głodowy. Ale ratując Spółkę przed polityką zaniedbań i zaniechań oraz ograniczania wydobycia i trwonienia wypracowywanego przez Was zysku, którą prezes Zagórowski niemal dobił firmę, daliście zarazem „drugie życie” jednej z największych firm w strategicznej dla kraju branży górniczej. Za tę mobilizację właściciel JSW „podziękował” Wam policyjnymi kulami. I tego nigdy nie zapomnimy.

NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice”

 
Wywiad z przewodniczącym NSZZ "Solidarność" KWK Knurów Krzysztofem Leśniowskim
sobota, 07 marca 2015 12:20

O przebiegu akcji strajkowej w całej Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) i samej KWK „Knurów-Szczygłowice”, konsekwencjach zawartego porozumienia dla pracowników, kwestii wypłaty „czternastki” i nieuzasadnionej decyzji dyrekcji kopalni dotyczącej czasu pracy oraz przygotowywanych pozwach sądowych w tych sprawach rozmawiamy z Krzysztofem Leśniowskim, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”, członkiem Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW SA.

 

Więcej…
 
Zaproszenie na spotkanie do JSW
piątek, 06 marca 2015 09:07

 
Zatrudnienie po 6 lipca 2011
czwartek, 05 marca 2015 11:27

Opina prawna z dnia 23 lutego 2015r.

Dotyczy: zapisów par.2 ust.18  „Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015r.”

Par.2 ust.18 „Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015r.” zawartego pomiędzy Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno – Strajkowym stanowi: „Strony uzgadniają, że pracownicy KWK  „Knurów-Szczygłowice” zatrudnieni w tej Kopalni w dniu debiutu giełdowego JSW S.A. zostaną objęci gwarancją zatrudnienia na zasadach identycznych, jak pracownicy zakładów JSW S.A.”.

Zgodnie z zapisem art. 65 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Zamiarem i celem stron Porozumienia było, aby pracownicy, którzy zostali zatrudnieni przed dniem debiutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej na Giełdzie Papierów Wartościowych zostali objęci gwarancjami zatrudnienia, jakimi są objęci pracownicy JSW S.A. Natomiast wszyscy pozostali pracownicy, zatrudnieni po dniu 6 lipca 2011r. będą świadczyli pracę na dotychczasowych warunkach, a w ich stosunkach pracy nie planuje się żadnych zmian.

Prawnik

Piotr Kisiel

 
Interpretacja prawna czasu pracy
czwartek, 05 marca 2015 09:59

Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonania pracy. Pracownik ma przy tym obowiązek przestrzegać ustalonego czasu pracy. Spóźnienia, jeżeli są częste i rażące, stanowią podstawę do zwolnienia pracownika. Czasem pracy jest suma godzin w skali doby i tygodnia, w ciągu których pracownik wykonuje pracę lub pozostaje do dyspozycji przełożonych. Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy obejmuje rzeczywiste wykonywanie pracy jak i oczekiwanie na wykonanie pracy.

Więcej…
 


«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama